We (Let's Roast Coffee) use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. More information

Data management information

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Creative Ways Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1133 Budapest, Vág utca 2/C 5/1
Az adatkezelőt nyilvántartásba vette: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az adatkezelő cégjegyzékszám: 01-09-209232
Adószám: 25336788-1-41
Az adatkezelő email címe: info@letsroastcoffee.com

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései jelentik.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználó a megrendelés elküldésével félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az adatkezelő a felvett adatokat az Infotv. 6 § (5) bekezdése alapján a rá vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4. Az adatgyűjtéssel érintettek köre

Azon felhasználók személyes adatait gyűjtjük össze a honlapon és kezeljük, akik regisztrálnak, illetve akik megrendelést küldenek el.
 

5. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használA cookie egy kisméretű fájl, ami a látogató számítógépén, vagy más, internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A sütik nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat, valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt.


Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

A sütik lehetővé teszik a felhasználó számítógépének (vagy más, internetezésre használt eszközének), illetve böngészőjének felismerését és ezáltal a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik hozzásegítik a látogatót a kényelmes böngészéshez. A sütiknek köszönhetjük azt is, hogy a böngészőnk képes jelszavainkat megjegyezni, természetesen csak akkor, ha ezt szeretnénk. Bizonyos anonim statisztikák elkészítéséhez, a weboldal teljesítményének mérésére is használhatók, amelyek értékes információkkal szolgálnak a látogatók oldalhasználati szokásairól és ez segíti a weboldal üzemeltetőjét abban, hogy az oldal szerkezetét és tartalmát minél inkább a látogatók igényeire szabja.

6. A honlapon végzett adatkezelések célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Célja: A felhasználó által kötelezően és önkéntesen megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a regisztráció, valamint a megrendelések során a személyes, szállítási és számlázási adatok könnyebb kitöltésének biztosítása, illetve a korábbi megrendelések nyomonkövetése.

A kezelt adatok köre: A regisztrációhoz név és e-mail cím megadása szükséges. A személyes adatokhoz név, telefonszám megadása szükséges. A számlázási adatok használatához név és cím megadása szükséges. A szállításhoz név, és cím megadása szükséges.

Időtartama: Az adatokat kérésre töröljük.

A megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Célja: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a vásárlás és a szállítás biztosítása, valamint a vásárlással kapcsolatos elállási jog biztosítása.

A kezelt adatok köre: A megrendeléshez név, telefonszám és e-mail cím megadása szükséges.

Időtartama: Az adatokat legfeljebb 1 hónapig őrizzük meg, ezt követően töröljük.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. Ezen túlmenően a megrendeléssel kapcsolatos elállási jog, kellékszavatossági igény, termékszavatossági igény és jótállás a kiállított bizonylattal érvényesíthető.

A kezelt adatok köre: A számlázáshoz név és cím megadása szükséges.

Időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig kell megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja egyrészről az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára, valamint az, hogy elállási jogát gyakorolhassa (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §)

A kezelt adatok köre: Házhozszállítás esetén név, telefonszám, e-mail cím és cím megadása szükséges.

Időtartama: Az adatokat legfeljebb 1 hónapig őrizzük meg, ezt követően töröljük.

A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Időtartama: A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb 5 hónapig tároljuk.

7. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A személyes adatokat elsődlegesen az adatkezelő jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik fél számára nem adja tovább.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: DENINET Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1188 Budapest, Bercsényi utca 79/B
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@deninet.hu

A DENINET Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Magyar Posta Zrt. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

Az adatfeldolgozó megnevezése: ASAP Hungaria Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Az ASAP Hungaria Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelő általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

13. Adatkezelés nyilvántartásba vétele

Az Adatkezelő az Infotv. 66. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatkezelések nyilvántartásba vételét kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melyeket a Hatóság a megadott nyilvántartási számon nyilvántartásba vett.

Adatkezelés megnevezése: Ügyfélkapcsolat. Webáruházon történő vásárlás és ezzel kapcsolatos ügyfélkapcsolat.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92098/2015

Adatkezelés megnevezése: Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés.
Webáruházhoz kapcsolódó futárszolgáltatás.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92097/2015.